Sunday, January 13, 2008

Florante at Laura: Sa Babasa Nito

Salamat sa iyo, O nnasang irog,
kung halagahan mo itong aking pagod,
ang tula ma'y bukal ng abit na kapos,
pakikinabangan ng ibig tumarok.

Kung sa bigalng tingi'y bubot at masaklap
palibhasa'y hilaw at mura ang balat,
ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap
masasarapan din ang babasang pantas.


Di ko hinihinging pakamahalin mo,
tawana't dustain ang abang tula ko;
gawin ang ibigi't alpa'y nasa iyo,
ay huwag mo lamang baguhin ang berso.

Kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo,
bago mo hatulang katkatin at liko,
pasuriin muna ang luwasa't hulo
at makikilalang malinaw at wasto.

Ang may tandang letra alinmang talata
di mo mawatasa't malalim na wika,
ang mata'y itingin sa dakong ibaba
buong kahuluga'y mapag-uunawa.

Hanggang dito ako O nanasang pantas,
sa akay Sigesmundo'y huwag ding matulad,
sa gayong katamis wikang masasarap
ay sa kababgo ng tula'y umalat.

No comments:

Sociable